خانه / اخبار

اخبار

انتصاب مجدد سید محمد قاسمی بر مسند مخابرات لرستان

889

مهندس سیدمحمدقاسمی مدیرکل شرکت مخابرات استان لرستان شد.ایشان ازچهره های فرهنگی وعلمی استان بوده که دارای تالیفات فرهنگی هنری وعلمی وپژوهشی هستند.مهندس سیدمحمد قاسمی  مدیروبنیان گذارموسسه متارخ وصاحب امتیازفصلنامه متارخ وازبنیان گذاران انجمن های فرهنگی وعلمی وپژوهشی درسطح کشورمی باشندباآرزوی توفیق وبهروزی برای ایشان دانشنامه لرستان

ادامه مطالب ...