خانه / خرم آباد پژوهی (صفحه 2)

خرم آباد پژوهی

افتتاحیه انجمن خرد خرم آبادرویش دوباره

خرم آباد پروژهی

انجمن خرد خرم آبادرویش دوباره بارونمایی ازلوگه انجمن خردبطوررسمی درعصرجمعه ۲۴اسفندماه ۱۳۹۷خورشیدی درمحل سالن همایش اطاق بازرگانی خرم آبادآغازبه کارکرددراین مراسم از بخش خرم آبادپژوهی پایگاه فرهنگی هنری دانشنامه لرستان بامدیریت سیدمحمدسیف زاده وکتاب دستورزبان واژگان لری اثراستاداسحاق عیدی که انتشارات سیفا آنرامنتشرساخته است. رونمایی به عمل آمددرآیین آغازبه کارانجمن …

ادامه مطالب ...

پروانه سالن نمایش سینما رنگین کمان خرم آباد

01f7ebf7-2499-4f04-91f1-aa8ee2678e67

پروانه سالن نمایش سینما رنگین کمان خرم آباد به نام آقایان ایرج جوادی فرزند صادق سیدسعیدآراسته فرزندسیداسماعیل. سال ۱۳۵۱خورشیدی صادرشد این سینما یکی از بزرگترین سینماهای غرب کشور بود که قادر به پخش فیلم های هفتادمیلی متری واکران فیلم های سی وپنج میلی متری بوداین سینما در ابتدای خیابان سازمان …

ادامه مطالب ...