نمط المدونة

کتاب خوزستان و لرستان در عصر ناصری.

0211

📔عنوان کتاب : خوزستان ولرستان درعصرناصری. 🗒موضوع: فرمانهای ناصرالدین شاه ومکاتبات امیرکبیرومیرزاآغاخان نوری بااحتشام الدوله حاکم لرستان وخوزستان 🔹ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران به کوشش منوچهراحتشامی. 🔸تعداد:۱۵۰۰نسخه    

ادامه مطالب ...

امدال کنه سلمنابه چه معناست؟!

663

امدال کنه سلمنا به چه معنااست؟ امدال واژه لری به معنی پس و سپس است و سلمنا واژه عربی است که بنا به گفته علامه دهخدا به معنی تسلیم شدن و تصدیق کردن سخن و گفتار طرف مقابل باید دانست که این ترکیب زیرکانه واژگان لری و عربی اغلب در …

ادامه مطالب ...